Đăng Kí Hoặc đăng nhập để hưởng quyền lợi đặc biệt!!
cám ơn đã ghé thăm Forums..
Bạn nên Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm nhanh thông tin.
Quảng cáo thì chờ 5s nhấn
(SKIP AD)

Nhập email của bạn:


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 1]

Nohlevel
avatar
Thượng Uý
Thượng Uý
Những công thức trong Quản trị mạng1.Công thức tính Subnet:
Code:
vd nếu có mạng lớp C 192.168.0.1 255.255.255.0

muốn chia mạng con mượn bit của subnet mask, giả sử muốn chia làm 6 mạng con => mượn 3 bit của subnet

=> subnet mask sẽ là 255.255.255.224 :x :x

trong mạng này sẽ có 8 mạng con có thể (kể cả subnet zero và subnet cuối)

subnet 0 : 192.168.0.0

subnet đầu tiên, lấy 256 trừ đi phần thập phân của số bit đã mượn (224)
=> subnet1 : 256-224=32 => subnet1 = 192.168.0.32, các subnet khác cứ thế cộng liên tiếp với 32

subnet 2 : 192.168.0.64
subnet 3 : 192.168.0.96
subnet 4 : 192.168.0.128
subnet 5 : 192.168.0.160
subnet 6 : 192.168.0.196
subnet 7 : 192.168.0.224

thường chỉ dùng từ subnet 1 đến subnet 6 (subnet0 và subnet7 thì ít sử dụng)

Code:

Công thức

B1: số subnet: 2[sup]n[/sup]-2
(n: số bit mượn)

B2: số host/subnet: 2[sup]m[/sup]-2

(m:số bit còn lại ở
phần host ID)

B3:subnet mask mới=subnet
mask củ+ số bit mượn

B4:bước
nhảy:b=256-subnet củ

B5: các net ID

Net thứ i=i x b

B6: các host ID

Host đầu tiên: net thứ
1 + 1

Host cuối cùng: net ID
kế - 2

Net broadcast: net ID kế
- 1

Ví dụ: 192.168.1.0/24

Mượn 3 bit

Số subnet=2[sup]3[/sup]
– 2=6 sub

Số host=2[sup]5[/sup]
– 2=30 host

Sub. Mask mới
255.255.255.224

b= 256 – 224=32
 net thứ 1:
192.168.1.32

Host1: 192.168.1.33

Host cuối: 192.168.1.62

Broadcast :192.168.1.63


Net 2:192.168.1.64

Host1: 192.168.1.65

Host cuối: 192.168.1.94

Broadcast: 192.168.1.95


Net 3: 192.168.1.96

Net 6:192.168.1.192

Host1:192.168.1.193

Host cuối:192.168.1.222

Broadcast:192.168.1.2242.Tổng Quan về Ip:
Code:
1. Chia IP ở lớp C :
1A. Chia 192.168.10.0 / 24 thành 2 mạng con
Bước 1
Xác định số bit cần lấy : 2^1 = 2 mạng
- Ta lấy 1 bit từ HostID cho NetID :

192.168.10.0 / 24
255.255.255.0 ó 11111111.11111111.11111111 . 0 0 0 0 0
0 0 0


Ta lấy bit ở vị trí thứ 7
- Đối với lớp C : ta có 24 bit
cho NetID và 8 bit cho HostID.
- Ta đã lấy 1 bit ở HostID nên số bit còn lại
ở HostID là 7 bit.
- Ta có số bit ở NetID là 25 bit.
Bước 2 Xác định số
host mỗi mạng : Số host = 2^số bit còn lại của HostID
- Số host mỗi mạng là
: 2 ^ 7 = 128 host ( bao gồm địa chỉ mạng và broadcast )
- Số host thực là :
128 – 2 ( trừ đi địa chỉ đầu là địa chỉ mạng
và địa chỉ cuối là broadcast)

Bước 3 Xác định dãy IP :
- Vì lấy đi 1 bit nên số bit còn lại ở hostID
là 7 : => 2^7 = 128. (mỗi lần cộng thêm 128)
- Ta có dãy IP là : ( 25bit
)
Network Range Broadcast
192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.126
192.168.10.127
192.168.10.128 192.168.10.129 – 192.168.10.254 192.168.10.255


Bước 4 Xác đinh subnet masks
- Subnet masks ban đầu có 24 bit :

255.255.255.0 => 11111111.11111111.11111111. 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ta lấy
đi 1 bit :
11111111.11111111.11111111. 1 0 0 0 0 0 0 0
- Ta có :

1*2^7 + 0*2^6 + 0*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 + 0*2^5 = 128
-
Kết quả : 255.255.255.128 / 25

1B. Chia 192.168.10.0 / 24 thành 4 mạng
con
Bước 1 Xác định số bit cần lấy : 2^2 = 4 mạng
- Ta lấy 1 bit từ
HostID cho NetID :
192.168.10.0 / 24
255.255.255.0 ó
11111111.11111111.11111111 . 0 0 0 0 0 0 0 0


Ta lấy bit ở vị trí thứ
7,6
- Đối với lớp C : ta có 24 bit cho NetID và 8 bit cho HostID.
- Ta
đã lấy 2 bit ở HostID nên số bit còn lại ở HostID là 6 bit.
- Ta có số bit ở
NetID là 26 bit.
Bước 2 Xác định số host mỗi mạng : Số host = 2^số bit còn
lại của HostID
- Số host mỗi mạng là : 2 ^6 = 64 host ( bao gồm địa chỉ mạng
và broadcast )
- Số host thực là : 64 – 2 ( trừ đi địa chỉ đầu là địa chỉ
mạng
và địa chỉ cuối là broadcast)
Bước 3 Xác định dãy IP :
- Vì lấy
đi 2 bit nên số bit còn lại ở hostID là 6 : => 2^6 = 64. (mỗi lần cộng thêm
64)
- Ta có dãy IP là : ( 26bit )
Network Range Broadcast

192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.62 192.168.10.63
192.168.10.64
192.168.10.65 – 192.168.10.126 192.168.10.127
192.168.10.128 192.168.10.129
– 192.168.10.190 192.168.10.191
192.168.10.192 192.168.10.193 -
192.168.10.254 192.168.10.255

Bước 4 Xác đinh subnet masks
- Subnet
masks ban đầu có 24 bit :
255.255.255.0 => 11111111.11111111.11111111. 0
0 0 0 0 0 0 0
- Ta lấy đi 1 bit :
11111111.11111111.11111111. 1 1 0 0 0
0 0 0
- Ta có :
1*2^7 + 1*2^6 + 0*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 +
0*2^5 = 192
- Kết quả : 255.255.255.192 / 26

2. Chia IP ở lớp B :

2A. Chia 172.16.0.0 / 16 thành 2 mạng con
Bước 1 Xác định số bit cần lấy
: 2^1 = 2 mạng
- Ta lấy 1 bit từ HostID cho NetID :
172.16.0.0 / 16

255.255.0.0 ó 11111111.11111111. 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0Ta lấy bit ở vị trí thứ 7
- Đối với lớp B : ta có 16 bit cho
NetID và 16 bit cho HostID.
- Ta đã lấy 1 bit ở HostID nên số bit còn lại ở
HostID là 15 bit.
- Ta có số bit ở NetID là 17 bit.
Bước 2 Xác định số
host mỗi mạng : Số host = 2^số bit còn lại của HostID
- Số host mỗi mạng là
: 2^15 = 32768 ( bao gồm địa chỉ mạng và broadcast )
- Số host thực là :
2^15 – 2 ( trừ đi địa chỉ đầu là địa chỉ mạng
và địa chỉ cuối là broadcast)

Bước 3 Xác định dãy IP :
- Vì lấy đi 1 bit nên số bit còn lại ở hostID
là 7 : => 2^7 = 128. (mỗi lần cộng thêm 128)
(tính trong từng obtain)

- Ta có dãy IP là : ( 25bit )
Network Range Broadcast
172.16.0.0
172.16.0.1 – 172.16.127.254 172.16.127.255
172.16.128.0 172.16.128.1 –
172.16.255.254 172.16.255.255

Bước 4 Xác đinh subnet masks
- Subnet
masks ban đầu có 16 bit :
255.255.0.0 => 11111111.11111111. 0 0 0 0 0 0 0
0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ta lấy đi 1 bit :
11111111.11111111. 1 0 0 0 0 0 0
0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ta có :
1*2^7 + 0*2^6 + 0*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 +
0*2^2 + 0*2^1 + 0*2^5 = 128
- Kết quả : 255.255.128.0 / 17

2B. Chia
172.16.0.0 / 16 thành 8 mạng con
Bước 1 Xác định số bit cần lấy : 2^3 = 8
mạng
- Ta lấy 3 bit từ HostID cho NetID :
172.16.0.0 / 16

255.255.0.0 ó 11111111.11111111. 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0


Ta lấy bit ở vị trí thứ 7, 6, 5
- Đối với lớp B : ta có 16 bit cho
NetID và 16 bit cho HostID.
- Ta đã lấy 3 bit ở HostID nên số bit còn lại ở
HostID là 13 bit.
- Ta có số bit ở NetID là 19 bit.
Bước 2 Xác định số
host mỗi mạng : Số host = 2^số bit còn lại của HostID
- Số host mỗi mạng là
: 2^ 13 = 8192 ( bao gồm địa chỉ mạng và broadcast )
- Số host thực là :
2^13 – 2 ( trừ đi địa chỉ đầu là địa chỉ mạng
và địa chỉ cuối là broadcast)

Bước 3 Xác định dãy IP :
- Vì lấy đi 3 bit nên số bit còn lại ở hostID
là 5 : => 2^5 = 32. (mỗi lần cộng thêm 32)
(tính trong từng obtain)
-
Ta có dãy IP là : ( 25bit )
Network Range Broadcast
172.16.0.0
172.16.0.1 – 172.16.31.254 172.16.31.255
172.16.32.0 172.16.32.1 –
172.16.63.254 172.16.63.255
172.16.64.0 172.16.64.1 – 172.16.127.254
172.16.127.255
172.16.128.0 172.16.128.1 – 172.16.159.254 172.16.159.255

172.16.160.0 172.16.160.1 – 172.16.191.254 172.16.191.255
172.16.192.0
172.16.192.1 – 172.16.223.254 172.16.223.255
172.16.224.0 172.16.224.1 –
172.16.255.254 172.16.255.255

Bước 4 Xác đinh subnet masks
- Subnet
masks có 16 bit : 11111111.11111111. 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ta
lấy đi 3 bit 11111111.11111111. 1 1 1 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nên
1*2^7 + 1*2^6 + 0*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 + 0*2^5 = 224
- Kết
quả : 255.255.224.0 / 17

3. Chia IP ở lớp A :
3A. Chia 10.0.0.0 / 16
thành 4 mạng con
Bước 1 Xác định số bit cần lấy : 2^2 = 4 mạng
- Ta lấy
2 bit từ HostID cho NetID :
172.0.0.0 / 8
255.0.0.0 ó 11111111. 0 0 0 0
0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

Ta lấy bit ở vị trí thứ 7, 6

- Đối với lớp B : ta có 8 bit cho NetID và 24 bit cho HostID.
- Ta đã
lấy 2 bit ở HostID nên số bit còn lại ở HostID là 22 bit.
- Ta có số bit ở
NetID là 10 bit.
Bước 2 Xác định số host mỗi mạng : Số host = 2^số bit còn
lại của HostID
- Số host mỗi mạng là : 2^ 22 = 4194304 ( bao gồm địa chỉ
mạng và broadcast )
- Số host thực là : 2^22 – 2 ( trừ đi địa chỉ đầu là địa
chỉ mạng
và địa chỉ cuối là broadcast)
Bước 3 Xác định dãy IP :
- Vì
lấy đi 2 bit nên số bit còn lại ở hostID là 6 : => 2^6 = 64. (mỗi lần cộng
thêm 64)
(tính trong từng obtain)
- Ta có dãy IP là : ( 10bit )

Network Range Broadcast
10.0.0.0 10.0.0.1 – 10.63.255.254 10.63.255.255

172.64.0.0 10.64.0.1 – 10.127.255.254 10.127.255.255
172.128.0.0
10.128.0.1 – 10.191.255.254 10.191.255.255
172.192.0.0 10.192.0.1 –
10.255.255.254 10.255.255.255

Bước 4 Xác đinh subnet masks
- Subnet
masks có 8 bit : 11111111.0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0

- Ta lấy đi 11111111.1 1 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0
-
Nên 1*2^7 + 1*2^6 + 0*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 + 0*2^5 = 192
-
Kết quả : 255.255.192.0 / 10

4. Supper Subnet – CIDR :
- Dùng để kết
hợp nhiều subnet khác nhau thành 1 subnet chung, có thể truyền thông được với
nhau.
- Cách thực hiện : theo qui tắc 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 ….. \
- Nếu có
2 mạng -> qui tắc 2^1.
- Nếu có 4 mạng -> qui tắc 2^2……
4.A. Cách
tính supper subnet :
- Ví dụ : có 8 mạng sau đây
 194.10.1.0 / 24
(255.255.255.0)
 194.10.2.0 / 24
 194.10.3.0 / 24
 194.10.4.0 /
24
 194.10.5.0 / 24
 194.10.6.0 / 24
 194.10.7.0 / 24

194.10.8.0 / 24
- Ta áp dụng qui tắc 2^3. Vì 2^3 = 8 mạng è 24 bit – 3 = 21
bit
- Như vậy, tất cả các mạng trên sẽ có subnet là 21 bit.
 24 bit có
dạng : 255.255.255.0
7 6 5 4 3 2 1 0
ó 11111111.11111111.1 1 1 1 1 1 1
1.00000000
 Ta bỏ đi 3 bit : (tính từ 0 => ta bỏ bit : 0, 1, 2)
 Ta
được :
2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 - 2^2 + 2^1 + 2^0 = 248

- Kết quả cuối cùng : 255.255.248.0 / 21 bit
Code:
Cho địa chỉ ip 139.12.0.0/19.

(Chia thành 4 mạng con)

1/ Xác định
lớp class và subnet mặc nhiên.

-        Do những địa chỉ ip có byte đầu
tiên nằm trong khoảng:

0 đến 127 sẽ thuộc lớp A.

128 đến 191 sẽ
thuộc lớp B.

192 đến 223 sẽ thuộc lớp C.

Nên địa chỉ ip
139.12.0.0/19 sẽ thuộc lớp B.

-        lớp B có 2 byte dành cho Netword
ID và 2 byte dành cho Host ID.

+ Qui định mặt nạ mạng con (Subnet mask)
tất cả các bit trong phần Host ID là 0, các phần còn lại (Netword ID) là
1.

Nên mặt nạ mạng con (Subnet mask) mặc nhiên là :255.255.0.0.

2/
Xác định Subnet mask thực sự.

-        Số bit cần mượn là 3.

  +
số mạng con có thể chia được là :

2^3 – 2 = 8 – 2 = 6 > 4 mạng
con.

-        Host của các lớp B gồm 2 byte x 8 bit = 16 bit.


đã mượn 3 bit chia mạng con nên :

 Số bit cho Netword ID là 16 + 3 =
19.

Địa chỉ ip 139.12.0.0/19. Ở đây số 19 có nghĩa là 19 bit được dùng
cho (Netword ID).

  Do 3 bit của Host ID được mượn để chia mạng con.Nên
cấu trúc địa chỉ ip có sự thay đổi :

Netword ID : 2 byte x 8 bit = 16 bit
+ 3 bit Subnet ID = 19 bit.

Host ID : 2 byte x 8 bit = 16 bit – 3 bit
Subnet ID = 13 bit.

-        Qui định mặt nạ mạng con (Subnet mask) tất
cả các bit trong Host ID là 0,cò lại (Netword ID) là 1.

Nên ta có Subnet
mask mới là:

11111111.11111111.111-00000.00000000

Đổi sang  hệ
thập phân:

11111111 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0


  255 =        128 + 64  + 32    + 16  + 8    + 4    + 2    +
1

111-00000=  2^7 + 2^6 + 2^5 

  224=          128 + 64  +
32   

Subnet mask mới là :

255.255.224.0

3/ Xác định vùng
địa chỉ Host

-        Chuyển đổi địa chỉ ip 139.12.0.0 sang hệ nhị
phân.

10001011.00001100.00000000.00000000

Xác định vùng địa chỉ
Host.

Dùng 3 bit để chia mạng con (Subnet) ta có các trường hợp mạng con
sau:

1 số 1 : 001 – 010 – 100

2 số 1 : 011 – 101 – 110


Trong 2^3 – 2 = 6 mạng con trên ta chỉ lấy 4 mạng con theo yêu cầu đề
bài nên chọn ngẩu nhiên mổi trường hợp 2 địa chỉ mạng con.

Cụ thể vùng
Host ID như sau:

Subnet ID 1: 139.12.32.1

Từ         
 10001011.00001100.00100000.00000001 thập phân là: 139.12.32.1

Đến       
 10001011.00001100.00111111.11111110 thập phân là : 139.12.63.254

/*Tại
sao ở đây địa chỉ Host thứ nhất lại là XX 00100000.00000001 mà không là
[00100000.00000000 :thằng này là địa chỉ mạng.]

Địa chỉ của Host cuối
cùng XX 00111111.11111110 mà không là [00111111.11111111 :thằng này cũng là địa
chỉ mạng ]*/

Tức là từ :139.12.32.1 đến 139.12.63.254

(Chú ý : lớp
B lấy 2 thằng cuối ra tính)

Dãy tiếp theo :

139.12.64.1 (số 1
trong ba bit mượn dịch về trước một bước 01000000.00000001)

 Đến  (tính
tương tự) 139.12.95.254 (01011111.11111110)

Tương tự :
....96..

Subnet ID 2 : 2 số 1........

Subnet ID 3 :


……………

Subnet ID n…(cũng tính 2 thằng cuối tương tự)

(Ở đây
ta mượn 3 bit chia 4 mạng con. Nên chỉ tính đến Subnet ID 2 thôi và mổi cái chọn
ra 2 trường hợp là được roài. Nếu mượn 4 bit để chia mạng con. Ta có số mạng con
là 2^4 – 2 = 14 mạng con lẹn đó.).

---Số bít có thể mượn để chia mạng con
trong các lớp như sau:

Lớp A  số bit mượn <24 tức không vượt qua số
bit của Host ID,

Lớp B  số bit mượn < 16.

Lớp C số bit mượn
<8

Xác Định Host cùng mang con ?

Vậy 2 host thế nào được gọi là
cùng mạng con với nhau ?:

Nếu địa chỉ ip của chúng có phần Netword ID
trùng nhau.

Cụ thể như sau:

Ta có 2 địa chỉ ip:

Ip
192.168.5.9/28

Ip 192.168.5.39/28

Xác định các bước như phía
trên…

  Để biết được các host có cùng mạng hay không ta phải tìm được
Subnet mask thực sự của nó. Sau đó thực hiện phép toán AND nhị phân với địa chỉ
ip.tiếp theo xác định phần Netword ID và Host ID.xem phần Netword Id của chúng
có trùng nhau hay không.nếu trùng là cùng mạng.ngược lại là không cùng
mạng.

Ta sẽ xét 2 địa chỉ ip trên:

ip thứ nhất: ip 192.168.5.9/28
thuộc lớp C.

Lớp C có: Netword ID : 3 byte x 8 bit = 24 bit

     
        : Host ID :1 byte x 8bit = 8 bit

Subnet mask mặc nhiên
là:255.255.255.0

Địa chỉ ip 192.168.5.9/28. Ở đây số 28 có nghĩa là dành
28 bit cho Netword ID chia mạng con.

Vậy là: mượn 4 bit để làm subnet ID
chia mạng con.

Địa chỉ Host ID lúc này còn : 8 bit – 4 bit = 4
bit.

Qui đinh mặt nạ mang con (Subnet mask) là tất cả các bit trong phần
Host ID là 0, còn lại (Netword ID) là 1.

Ta có subnet mask mới như
sau:

11111111.11111111.11111111.1111-0000

Đổi sang hệ thập phân là
:

11111111 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0

  255
=        128 + 64  + 32    + 16  + 8    + 4    + 2    +
1

1111-0000=  2^7 + 2^6 + 2^5  + 2^4

  240=          128 + 64 
 + 32    +16

è255.255.255.240

Dã tìm được subnet mask thực sự.giờ
ta thực hiện phép toán AND nhị phân giữa IP và Subnet
Mask

(192.168.5.39/28AND  255.255.255.240)

IP
 11000000
10101000 00000101 00001001
 
Subnet mask
 11111111 11111111 11111111
11110000
 
Kết Quả AND
 11000000 10101000 00000101
00000000
 
Netword ID
 192 168 5 0
 
Host ID
  9
 
Vậy
địa chỉ mạng (Netword ID)của máy thứ nhất là : 192.168.5.0

Địa  chỉ Host
ID là : 9

Tương tự ip thứ 2 : ip 192.168.5.39/28 xác định tương tự như
trên.

 (192.168.5.9/28 AND  255.255.255.240)

IP
 11000000
10101000 00000101 00100111
 
Subnet mask
 11111111 11111111 11111111
11110000
 
Kết Quả AND
 11000000 10101000 00000101
00100000
 
Netword ID
 192 168 5 32
 
Host ID
  7
 Vậy địa
chỉ mạng (Netword ID)của máy thứ hai là : 192.168.5.32

Địa  chỉ Host ID
là : 7

Kết Luận :

Vậy chúng có cùng mạng hay không ?

Địa
chỉ mạng (Netword ID) của máy thứ nhất là : 192.168.5.0

Địa chỉ mạng
(Netword ID) của máy thứ hai là : 192.168.5.32

Kết luận : hai máy trên
không cùng mạng.
3.Chia Mạng Con:
Code:
Nếu yêu cầu chia mạng con.

Bao nhiêu mạng tương ứng mượn số bit theo công
thức:

2^n – 2 = số mạng con. (n là số bit cần mượn, phải < số bit phần
Host ID của lớp)

Số Host của mổi mạng con sẽ là:

2^ (số bit Host -
n) ­­– 2 = số host trên mổi mạng con.

Vậy địa chỉ mạng (Netword ID)của
máy thứ hai là : 192.168.5.32

Địa  chỉ Host ID là : 7

Kết Luận
:

Vậy chúng có cùng mạng hay không ?

Địa chỉ mạng (Netword ID) của
máy thứ nhất là : 192.168.5.0

Địa chỉ mạng (Netword ID) của máy thứ hai
là : 192.168.5.32

Kết luận : hai máy trên không cùng mạng.

4.Chuyển đổi các hệ đếm thông dụng:
Code:
http://nhuttrung.wordpress.com/2009/10/18/cac-he-dem/
còn cái gì nữa không ta ai nhớ ra gì thì coment phía dưới nhé Sleep

View user profile http://zinghack.123.st

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

      Permissions in this forum:
      You cannot reply to topics in this forum