Đăng Kí Hoặc đăng nhập để hưởng quyền lợi đặc biệt!!
cám ơn đã ghé thăm Forums..
Bạn nên Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm nhanh thông tin.
Quảng cáo thì chờ 5s nhấn
(SKIP AD)

Nhập email của bạn:


You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 1]

Nohlevel
avatar
Thượng Uý
Thượng Uý
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Program : Zart's Keygenme

Download : http://www.crackmes.de/users/zart/mishka_tribute/download

Description : make a keygen, do whatever you need to for this, just submit solution and keygen.

Tools : IDA, OllyDbg

Difficult : Easy

Packer/Protector/Compiler : N/A

Objective : Keygen

Cracker : kienmanowar{REATEAM}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Trước tiên phải nói bản thân cái keygenme này nó có Bug dẫn đến keygen ko thỏa hết các trường hợp và cũng rất khó chịu1. Chạy keygenme, hehe tác giả cho nghe một bài tune. Nhập Name và
Serial vào và nhấn Enter, blah biến mất luôn không để lại em Nag nào!!2. Load thử vào Olly trước, tìm tất cả các Ref strings nhưng ko có
em nào thú vi cả. Bật IDA lên và load keygenme vào, chờ analyse xong thì
nhấn Shift+F12 đẻ mở cửa số Strings.Dạo một lượt ta tìm được Good BoyCode:.data:00407028 szSerialcheckedout-nowrightakeygen_ db 0Ah ; DATA XREF: _main+15Ao_main

.data:00407028 db 'Serial checked out - now right a keygen.',0Ah,03. Nhấn đúp chuột vào _main+15Ao sẽ trở lai asm code :Code:.text:00401246 push offset szSerialcheckedout-nowrightakeygen_ ; "\nSerial checked out - now right a keyge"...

.text:0040124B jmp short loc_401252 ; Jump

.text:0040124B

.text:0040124D ; ---------------------------------------------------------------------------

.text:0040124D

.text:0040124D loc_40124D: ; CODE XREF: _main+158j

.text:0040124D push offset szSerialfailedcheck ; "\nSerial failed check!\n"

.text:0040124D

4. Giờ thì reload lại keygenme trong Olly và nhấn Ctrl+G, nhập vào
địa chỉ 0x00401246. Cuộn lên trên đầu và đặt một BP tại điểm bắt đầu
của thủ tục này :Code:004010EC >/$ B8 69414000 MOV EAX, ; _main <== set BP here

004010F1 |. E8 DA2E0000 CALL

004010F6 |. 83EC 24 SUB ESP, 24

004010F9 |. 53 PUSH EBX5. Nhấn F9 để rụn, dừng lại tại BP. Trace down cho tới khi tới đoạn
asm code nhận UserName và Serial. Trong đoạn code này ta sẽ thấy nó lấy
từng kí tự một và so sánh xem có phải kí tự có mã 0xD (Phím enter), còn
không nó sẽ chuẩn bị một vùng Buffer để thực hiện việc nối chuỗi.Cụ thể
đoạn code như sau, anh em đọc sẽ hiểu :Code:0040119A >|> /FF15 9C604000 /CALL NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVCRT._kbhit>] ; [loc_40119A

004011A0 |. |85C0 |TEST EAX, EAX

004011A2 |.^ 74 F6 |JE SHORT

004011A4 |. |FF15 98604000 |CALL NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVCRT._getch>] ; [_getch

004011AA |. |837D E4 00 |CMP DWORD PTR SS:[EBP-1C], 0

004011AE |. |8845 E8 |MOV BYTE PTR SS:[EBP-18], AL

004011B1 |. |75 5E |JNZ SHORT

004011B3 |. |3C 0D |CMP AL, 0D

004011B5 |. |75 33 |JNZ SHORT

004011B7 |. |837D EC 00 |CMP DWORD PTR SS:[EBP-14], 0

004011BB |. |75 0F |JNZ SHORT

004011BD |. |8B0D 10604000 |MOV ECX, DWORD PTR DS:[<&MSVCIRT.cout>] ; MSVCIRT.cout

004011C3 |. |68 60704000 |PUSH keygenme.00407060 ; ASCII 0A,"You must enter a name!\n Name: "

004011C8 |. |FFD6 |CALL NEAR ESI

004011CA |.^ EB CE |JMP SHORT

004011CC >|> |8B0D 10604000 |MOV ECX, DWORD PTR DS:[<&MSVCIRT.cout>] ; loc_4011CC

004011D2 |. |68 54704000 |PUSH keygenme.00407054 ; ASCII "Serial: "

004011D7 |. |C745 E4 01000000 |MOV DWORD PTR SS:[EBP-1C], 1

004011DE |. |FFD6 |CALL NEAR ESI

004011E0 |. |50 |PUSH EAX

004011E1 |. |FF15 18604000 |CALL NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVCIRT.flush>] ; MSVCIRT.flush

004011E7 |. |59 |POP ECX

004011E8 |.^ EB B0 |JMP SHORT

004011EA >|> |FF75 E8 |PUSH DWORD PTR SS:[EBP-18] ; loc_4011EA

004011ED |. |8B0D 10604000 |MOV ECX, DWORD PTR DS:[<&MSVCIRT.cout>] ; MSVCIRT.cout

004011F3 |. |FFD7 |CALL NEAR EDI

004011F5 |. |50 |PUSH EAX

004011F6 |. |FF15 18604000 |CALL NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVCIRT.flush>] ; MSVCIRT.flush

004011FC |. |59 |POP ECX

004011FD |. |FF75 E8 |PUSH DWORD PTR SS:[EBP-18]

00401200 |. |8D4D D0 |LEA ECX, DWORD PTR SS:[EBP-30]

00401203 |. |FF75 EC |PUSH DWORD PTR SS:[EBP-14]

00401206 |. |FF15 24604000 |CALL NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVCP60.std::basic_string; MSVCP60.std::basic_string,std::allocator >::append

0040120C |. |FF45 EC |INC DWORD PTR SS:[EBP-14]

0040120F |.^ EB 89 |JMP SHORT

00401211 >|> |3C 0D |CMP AL, 0D ; loc_401211

00401213 |. |74 23 |JE SHORT

00401215 |. |FF75 E8 |PUSH DWORD PTR SS:[EBP-18]

00401218 |. |8B0D 10604000 |MOV ECX, DWORD PTR DS:[<&MSVCIRT.cout>] ; MSVCIRT.cout

0040121E |. |FFD7 |CALL NEAR EDI

00401220 |. |50 |PUSH EAX

00401221 |. |FF15 18604000 |CALL NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVCIRT.flush>] ; MSVCIRT.flush

00401227 |. |59 |POP ECX

00401228 |. |8D049B |LEA EAX, DWORD PTR DS:[EBX+EBX*4]

0040122B |. |0FBE4D E8 |MOVSX ECX, BYTE PTR SS:[EBP-18]

0040122F |. |8D5C41 D0 |LEA EBX, DWORD PTR DS:[ECX+EAX*2-30]

00401233 |.^\E9 62FFFFFF \JMPDùng IDA dựng mã giả của đoạn trên :Code:while ( TRUE )

{

while ( TRUE )

{

while ( !kbhit() )

;

iKeyInput = getch();

LOBYTE(iTempChar) = iKeyInput;

if ( v18 )

break;

if ( iKeyInput == Enter_key )

{

if ( iSize )

{

v18 = 1;

szStr = ostream__operator__(cout, "\nSerial: ");

flush(szStr);

}

else

{

ostream__operator__(cout, "\nYou must enter a name!\nName: ");

}

}

else

{

v11 = ostream__operator__(cout, iTempChar);

flush(v11);

std__basic_string_char_std__char_traits_char__std__allocator_char____append(&szStrBuffer, iSize++, iTempChar); //Append String

}

}

if ( iKeyInput == Enter_key )

break;

v12 = ostream__operator__(cout, iTempChar);

flush(v12);

szSerial = (char)iTempChar + 10 * szSerial - 48;

}6. Ok sau khi có được mảng buffer chứa chuỗi vừa tính toán, ta trace tiếp tới đoạn code sau :Code:00401238 >|> \8D45 D0 LEA EAX, DWORD PTR SS:[EBP-30] ; loc_401238

0040123B |. 50 PUSH EAX ;

0040123C |. E8 BFFDFFFF CALL ; <== Trace Into7. Trace into sub_calculate_serial() :Code:00401005 |. 33C0 XOR EAX, EAX ; <== eax = 0

00401007 |. 33F6 XOR ESI, ESI ; <== esi = 0

00401009 |. 8B51 08 MOV EDX, DWORD PTR DS:[ECX+8] ; <== Length(szTempString)

0040100C |. 57 PUSH EDI

0040100D |. 85D2 TEST EDX, EDX

0040100F |. BF BA430000 MOV EDI, 43BA ; <== edi = 0x43BA

00401014 |. 76 25 JBE SHORT

00401016 |. 53 PUSH EBX

00401017 |. 8B59 04 MOV EBX, DWORD PTR DS:[ECX+4] ; <== ebx : szTempString[]

0040101A >|> 8B0D 2C604000 /MOV ECX, DWORD PTR DS:[<&MSVCP60.`std::basic_string; loc_40101A

00401020 |. 85DB |TEST EBX, EBX

00401022 |. 74 03 |JE SHORT

00401024 |. 8D0C33 |LEA ECX, DWORD PTR DS:[EBX+ESI]

00401027 >|> 0FBE09 |MOVSX ECX, BYTE PTR DS:[ECX] ; <== ecx = szTempString[i]

0040102A |. 0FAFC7 |IMUL EAX, EDI ; <== eax = eax * edi

0040102D |. 03C1 |ADD EAX, ECX ; <== eax = eax + ecx

0040102F |. 69FF FAE60600 |IMUL EDI, EDI, 6E6FA

00401035 |. 46 |INC ESI ; <== esi++

00401036 |. 3BF2 |CMP ESI, EDX ; <== while esi < Length(szTempString)

00401038 |.^ 72 E0 \JB SHORT ; <== Then continueSử dụng IDA để dựng mã giả :Code:int iReaKey; // eax@1

unsigned int iLenszStrBuffer; // edx@1

unsigned int iInit; // edi@1

unsigned int iIndex; // esi@1

int v5; // ebx@2

void *szChar; // ecx@3iReaKey = 0;

iIndex = 0;

iLenszStrBuffer = *(_DWORD *)(a1 + Cool; // Length of szStrBuffer

iInit = 0x43BAu;

if ( iLenszStrBuffer )

{

v5 = *(_DWORD *)(a1 + 4); // Point to szStrBuffer

do

{

szChar = _C;

if ( v5 )

szChar = (void *)(v5 + iIndex); // Get char for szStrBuffer

iReaKey = *(_BYTE *)szChar + iInit * iReaKey;

iInit *= 0x6E6FAu;

++iIndex;

}

while ( iIndex < iLenszStrBuffer );

}

return iReaKey;Dòm vào đoạn mã giả trên, ta thấy mảng Buffer sẽ được sử dụng để
tính toán, kết quả iRealKey cuối cùng sẽ được lưu trọng thanh ghi EAX.8. Đây là đoạn check key sau khi tính toán và key ta nhập vào, đúng thì show Good Boy :Code:00401241 |. 3BC3 CMP EAX, EBX <== Compare iReal Key with szSerial

00401243 |. 59 POP ECX

00401244 |. 75 07 JNZ SHORT

00401246 |. 68 28704000 PUSH keygenme.00407028 ; ASCII 0A,"Serial che"

0040124B |. EB 05 JMP SHORT

0040124D >|> 68 10704000 PUSH keygenme.00407010 ; loc_40124D

00401252 >|> 8B0D 10604000 MOV ECX, DWORD PTR DS:[<&MSVCIRT.cout>] ; loc_401252

00401258 |. FFD6 CALL NEAR ESI

0040125A |. FF75 E0 PUSH DWORD PTR SS:[EBP-20]

0040125D |. E8 35040000 CALL

00401262 |. 59 POP ECX

00401263 |. E8 59010000 CALL

00401268 |. 834D FC FF OR DWORD PTR SS:[EBP-4], FFFFFFFF

0040126C |. 6A 01 PUSH 1

0040126E |. 8D4D D0 LEA ECX, DWORD PTR SS:[EBP-30]

00401271 |. FF15 30604000 CALL NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVCP60.std::basic_string; MSVCP60.std::basic_string,std::allocator >::_Tidy

00401277 |. 5F POP EDI

00401278 |. 33C0 XOR EAX, EAX

0040127A |. 5E POP ESI

0040127B >|> 8B4D F4 MOV ECX, DWORD PTR SS:[EBP-C] ; loc_40127B

0040127E |. 5B POP EBX

0040127F |. 64:890D 00000000 MOV DWORD PTR FS:[0], ECX

00401286 |. C9 LEAVE

00401287 \. C3 RETNTổng kết là toàn bộ source của keygenme(hehe sẽ có bug không tránh khỏi nhé ):Code:char szName[64]={0};

char szSerial[64]={0};

char szTempString[128]={0};

char szTemp[64]={0};

int i=0,j=0,LenUser=0,iRealKey=0,iValue=0;LenUser=GetDlgItemText(IDC_Name,szName,70);

if (LenUser < 1 || LenUser > 14)

{

MessageBox("----------===== Your name atleast 1 chart ====---------- \n\n ----------===== But not over 14 charts ====---------- ","Hey !! Please input your name again !! ");

}

else

{

i = 0;

while (i < LenUser)

{

i++;

for (j=i;j>0;j--)

{

szTemp[j-1] = szName[i];

}

strncat(szTempString,szTemp,i);

}LenUser = strlen(szTempString);

i = 0;

_asm

{

xor eax,eax

xor esi,esi

xor edx,edx

mov edi,0x43BA

}

while (i < LenUser)

{

_asm

{

mov eax, iRealKey

lea ecx, dword ptr[szTempString]

movsx ecx,byte ptr[ecx+esi]

imul eax, edi

add eax, ecx

imul edi, edi, 0x6E6FA

inc esi

mov iRealKey,eax

}

i++;

}

wsprintf(szSerial,"%d",iRealKey);

}SetDlgItemText(IDC_Serial,szSerial);That's all. Thanx for reading my tutor.--++--==[ Greatz Thanks To ]==--++--

My family, Computer_Angel, Moonbaby , Zombie_Deathman, Littleboy, Benina, QHQCrker,

the_Lighthouse, Merc, Hoadongnoi, Nini ... all REA‘s members, TQN, HacNho, RongChauA,

Deux, tlandn, light.phoenix aka mfeng, dqtln, ARTEAM .... all my friend, and YOU.--++--==[ Thanks To ]==--++--

iamidiot, WhyNotBar, trickyboy, dzungltvn, takada, hurt_heart, haule_nth, hytkl, moth, XIANUA, nhc1987 v..v..

View user profile http://zinghack.123.st

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum